Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.Obchodní podmínky: Úvodní ustanovení

Shrnutí pomínek, viz níže

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Detoxikace Brno s.r.o., se sídlem v Lomničce 163, 66601 Tišnov, identifikační číslo:05686903, dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím-společností Detoxikace Brno s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího. Internetové obchody jsou prodávajícím provozovány na webových stránkách umístněných na internetových adresách www.detoxikace-brno.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Tyto podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Nejedná-li se o takovou osobu, má se za to, že osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).

2.Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pro zasílání po ČR
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ objednat“ na stránce s přehledem – souhrnem objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu či Obchodní podmínky.
2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.Cena zboží a platební podmínky

3.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.2.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, pokud si takový způsob platby kupující vybral.
3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a jména kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím, přičemž volba způsobu zaslání je na prodávajícím.

4.Odstoupení od Kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo je upraveno dle přání zákazníka, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1. těchto podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 převzetí odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží, musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - veškeré aktuální kontakty jsou uvedené na stránce „Kontakt“ webového rozhraní obchodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a následně neprodleně zboží vrátit.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4.2. těchto podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 4.2. těchto podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, zejména byla-li kupní cena uhrazena dobírkou, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu. Peněžní prostředky vrátí prodávající včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený.
4.5. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit také dle odst. 5.2. těchto podmínek.

5.Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob doručení zboží je kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího mimo standardní způsoby nabízené prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu, a to zejména na stránce „Doprava a platba“ a na stránce s objednávkovým formulářem, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Při splnění závazku prodávajícím z kupní smlouvy-objednávky a případném nepřevzetí dodaného zboží kupůjícím, bude prodávající požadovat po kupujícím úhradu nákladů poštovného ve výši 160,- Kč.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na případnou pozdější reklamaci, týkající se porušení obalu zásilky neoznámenou přepravci při převzetí zboží, nemusí být brán zřetel.
5.5. Objednané zboží je prodávajícím expedováno kupujícímu zpravidla následující pracovní den po objednání, není-li dodatečně uvedeno jinak. V případě, že by mělo být zboží expedováno později než tři pracovní dny od přijetí objednávky prodávajícím a není-li tato skutečnost uvedena ve webovém rozhraní internetového obchodu, zavazuje se prodávající kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, , adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

6.5 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.
6.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shrnutí

V případě nepřevzetí dodaného zboží kupujícím, bude prodávající požadovat po kupujícím úhradu nákladů poštovného ve výši 160,- Kč.

Reklamace: V případě poškození balíku a tím jeho obsahu, je třeba toto neprodleně reklamovat u dopravce.

Každý zákazník má právo na vrácení zboží pokud toto nebylo otevřeno, nebo pro něj speciálně vyrobeno, bez udání důvodu do 14-ti dnů od jeho převzetí.

V případě vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů, musí být neporušené a neotevřené. Schopné dalšího prodeje.

V zásilce prosím uveďte číslo účtu, kam má být platba převedena.

Balíky posílejte na adresu: Detoxikace Brno s.r.o.,Vincencová Dobroslava, Lomnička 163, 666 01 Tišnov

V případě nejasností volejte na tel.: 603155798, nebo pište e-mail. info@budemezdravi.cz

Tyto podmínky se řídí novým občanským zákoníkem o spotřebiteli č. 89/2012 Sb